Gwaith Ysbrydol

 • Lleu & Modron

  Er na ellir egluro'n rhesymegol beth yw presenoldeb ysbrydol, profiad oddi mewn i ni ydyw sy'n dra gwahanol i'r syniad arferol a geir mewn capeli ac eglwysi o Dduw sydd yn cael ei ddychmygu fel bod, a hynny mewn modd llythrennol yn rhy aml.

 • Lleu & Modron

  Er na ellir egluro'n rhesymegol beth yw presenoldeb ysbrydol, profiad oddi mewn i ni ydyw sy'n dra gwahanol i'r syniad arferol a geir mewn capeli ac eglwysi o Dduw sydd yn cael ei ddychmygu fel bod, a hynny mewn modd llythrennol yn rhy aml.

  Rwyf o'r farn bod y cysyniad uchod o Dduw yn lladd ein gallu i synhwyro, i ddychmygu, ac i deimlo'r presenoldeb ysbrydol.

 • Pietá

  Daeth y cerflun Pietá i fodolaeth pan fu farw ein mab Dylan o diwmor ar yr ymennydd. Dyna'r adeg y gwelais bresenoldeb delwedd awgrymog o ryw ffigwr tebyg i fenyw. Ond yn fy nychymyg, roedd y ddelwedd nid yn unig yn fenyw ond hefyd yn debyg i risgl fertigol coeden wag. Cysylltais bresenoldeb y ddelwedd drosiadol honno â'r profiad o golli Dylan.

  Roedd rhoi bod I'r ysbryd, sy'n awgrymog, yn y cerflun yn brofiad trawmatic, a dweud y lleiaf.

 • Swits On neu Off

  Ysgogiad cychwynnol y cerflun hwn oedd gweld presenoldeb llinell fertigol lydan yn y meddwl. Ond, yr oedd awgrym o ben person, a hwnnw fel pe bai'n myfyrio yno hefyd yn y dychymyg. Roedd hefyd fel pe bai'n rhan o linell lorweddol yn y meddwl, ac yno hefyd roedd siâp tebyg i adenydd aderyn yn y dychymyg. Presenoldeb y pen oedd yn tynnu fy sylw gyntaf oherwydd ei fod yn ymddangos yn hynod o dawel. Hefyd, roedd yr adenydd yn creu argraff o ysgafnder. Roedd y cyfanwaith yn creu llonyddwch ysbrydol mewnol ynof, fel pe bai fy nghorff allanol ddim yn bod.

 • Manylun o Swits On neu Off

  'They are exciting - remarkable, powerful, elegant, with a kind of fluency. They have made a deep impression on me'

  Dr Rowan Williams

 • Presenoldeb

  Datblygodd y cerflun yn y dull arferol, sef gweld presenoldeb delwedd niwlog, yna presenoldeb tebyg i ben ysgafn yn fy nychymyg. Ond nid tebyg i ben yn unig oedd o. Yr oedd hefyd fel swigen, sef siâp trosiadol yn y rhan uchaf. Yna, yn y rhan isaf, gwelwn siâp trosiadol o ddwylo, neu ddail planhigyn fel pe baent yn cynnal adar neu bobl. Yn is eto, gwelais un siâp disgynnol - fel corff yn disgyn. Yma eto nid pethau oeddynt, ond symbolau neu drosiadau awgrymog, rhai a godai'r dychymyg.

 • Golau

  Golau gan John Meirion Morris

 • Blodeuwedd

  Blodeuwedd gan John Meirion Morris

 • Y Groes Wâg

  Y Groes Wag gan John Meirion Morris

 • Tu Hwnt i Eiriau

  Tu hwnt i eiriau gan John Meirion Morris

 • Ar y Sgwar

  Ar y Sgwar gan John Meirion Morris

 • Llonyddwch

  Llonyddwch gan John Meirion Morris

 • Y Geni Gwythiol

 • Y Goeden Adar

 • Oddi mewn i Chwi y Mae

 • Agor y Gell

 • Concord

 • Dathiad

Y weledigaeth ysbrydol

O edrych yn ôl ar fy ngherfluniau dros y blynyddoedd, rwy’n sylweddoli bellach mai’r cymhelliad cryfaf a phwysicaf i mi i greu cerflun oedd derbyn gweledigaeth ysbrydol yn y meddwl. Fel arfer, mae gweledigaethau’n dod i mi fel rhyw sythwelediad, pryd rwy’n gweld presenoldeb delwedd niwlog yn sydyn yn y meddwl, delwedd sy’n awgrymu rhyw rym ysbrydol. Yna, mae’r dychymyg yn ymateb i bresenoldeb ysbrydol y ddelwedd honno, ac i nodweddion eraill a all fod ynddi, megis nodweddion chwedlonol, cymdeithasol neu rai gwleidyddol. Y peth mwyaf rhyfeddol yw bod y delweddau hynny i gyd, fel pe baent, yn codi o fy isymwybod yn rhywle.

FY MHORTFFOLIO

Mae enghreifftiau o fy mhortffolio wedi eu cynnwys ar y dudalen hon. Os ydych yn defnyddio mobeil i edrych ar fy safle fe fydd arnoch angen defnyddio Desktop neu dabled i weld y delweddau.