Gwaith Portreadau

 • Hunan Bortread
  Fy mwriad, ar y dechrau, oedd creu hunan bortread, sef astudiaeth o gymeriad fy wynepryd wedi ei greu ar ffurf murlun mewn clai. Ond, ar ôl wythnosau o waith yn ei greu, yn fy meddwl, yn sydyn, gwelais y portread ar gefndir niwlog llinellog fertigol. Roedd effaith y cyfanwaith fel pe bai'n codi i'r awyr yn fy nychymyg. Roeddwn yn ystyried o ddifri a ddylwn dderbyn yr elfen hon fel rhan o'r portread â'i peidio ynteu a ddylwn ganolbwyntio yn unig ar greu portread.

 • Gwenallt
  Cefais fy nghomisiynu i greu portread o Gwenallt. I lawer o bobl, mae creu portread yn golygu elfen gref o ddynwared; mae hyn yn rhan allweddol o'r dasg. Ond, roedd y profiad o greu Gwenallt yn un arbennig iawn. O edrych ar nifer o luniau o Gwenallt ymlaen llaw, teimlwn fod yna fynegiant cryf yn yr wyneb. Roedd wedi creu cynnwrf ynof o'r dechrau, cyn creu dim yn y clai. Hefyd, roedd darllen ei farddoniaeth am Gymru yn ysgogiad ychwanegol. Fel canlyniad, mae yn y portread hwn fath o weledigaeth, ac mae mynegiant cryf yn rhan bwysig ohono.

 • Gerallt

  Cyfeiriodd y dramodydd Aled Jones- Williams at y portread o Gerallt yn y modd yma:
  'Yn ei bortread o Gerallt Lloyd Owen y mae modd cyffwrdd yn nioddefaint ein cenedl.'

  FY NGWLAD
  Wylit, wylit, Lywelyn,
  Wylit waed pe gwelit hyn.
  Ein calon gan estron ŵr,
  Ein coron gan goncwerwr,
  A gwerin o ffafrgarwyr
  Llariaidd eu gwên lle'r oedd gŵyr.

 • Saunders Lewis
  Ers blynyddoedd, roedd yn ddymuniad gennyf greu portread o Saunders Lewis. Bûm yn ddigon ffodus i'w weld, ac o gael ei gyfarfod wyneb yn wyneb. Roeddwn wedi dylunio set lwyfan symbolaidd, ar gyfer un o'i ddramâu, sef Blodeuwedd.

  O'r dechrau, tra'n creu'r portread, teimlais ei bod yn sialens fawr. Cyn cychwyn roeddwn eisoes wedi gweld llawer o luniau ohono, ac wedi darllen amdano. Roeddwn yn rhyfeddu at ei gymeriad, ac yn sylwi'n arbennig ar ddyfnder ei lygaid treiddgar. Yn reddfol yn y portread hwn creais sawl haen o'i gymeriad.

 • Saunders Lewis 2
  Ers blynyddoedd, roedd yn ddymuniad gennyf greu portread o Saunders Lewis. Bûm yn ddigon ffodus i'w weld, ac o gael ei gyfarfod wyneb yn wyneb. Roeddwn wedi dylunio set lwyfan symbolaidd, ar gyfer un o'i ddramâu, sef Blodeuwedd.

  O'r dechrau, tra'n creu'r portread, teimlais ei bod yn sialens fawr. Cyn cychwyn roeddwn eisoes wedi gweld llawer o luniau ohono, ac wedi darllen amdano. Roeddwn yn rhyfeddu at ei gymeriad, ac yn sylwi'n arbennig ar ddyfnder ei lygaid treiddgar. Yn reddfol yn y portread hwn creais sawl haen o'i gymeriad.

 • Astudiaeth o waith Rodin.

  Noder yr ymdeimlad at angerdd sydd yn y portread gan Rodin.

 • Gwewyr

  Ymateb i ryfel Biaffra

 • Gwyn Thomas

 • Gwawr

 • Edward Llwyd

 • Waldo

 • Marion Eames

 • Huw Griffiths

 • Peter Lord

Y weledigaeth ysbrydol

O edrych yn ôl ar fy ngherfluniau dros y blynyddoedd, rwy’n sylweddoli bellach mai’r cymhelliad cryfaf a phwysicaf i mi i greu cerflun oedd derbyn gweledigaeth ysbrydol yn y meddwl. Fel arfer, mae gweledigaethau’n dod i mi fel rhyw sythwelediad, pryd rwy’n gweld presenoldeb delwedd niwlog yn sydyn yn y meddwl, delwedd sy’n awgrymu rhyw rym ysbrydol. Yna, mae’r dychymyg yn ymateb i bresenoldeb ysbrydol y ddelwedd honno, ac i nodweddion eraill a all fod ynddi, megis nodweddion chwedlonol, cymdeithasol neu rai gwleidyddol. Y peth mwyaf rhyfeddol yw bod y delweddau hynny i gyd, fel pe baent, yn codi o fy isymwybod yn rhywle.

FY MHORTFFOLIO

Mae enghreifftiau o fy mhortffolio wedi eu cynnwys ar y dudalen hon. Os ydych yn defnyddio mobeil i edrych ar fy safle fe fydd arnoch angen defnyddio Desktop neu dabled i weld y delweddau.